image

Download Ngay Chương 1 (Tiếng Việt) cuốn Sách Tiền: Làm Chủ Cuộc Chơi sắp được phát hành

Chúng tôi mới dịch xong chương 1 và bạn có thể download bây giờ. Những chương còn lại đang tiếp tục được hoàn thiện.

Chúng tôi sẽ cập nhật cho bạn toàn bộ tiến độ của dự án....